Informații Admitere

La concursul de admitere la Şcoala Doctorală a FTOUB se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master în domeniul TEOLOGIE.

            De asemenea, se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie aparţinând altor culte, cu diplomă echivalentă, cu diplomă de Master în domeniul TEOLOGIE. Candidații altor culte sau ale altor Biserici Ortodoxe surori se pot înscrie în condițiile prevăzute de Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 358/2015: Sfântul Sinod „aprobă următoarea modalitate de acordare a avizului scris pentru doctoranzii aparținând altor culte sau altor Biserici Ortodoxe surori și care studiază în facultățile/departamentele de teologie ortodoxă din Biserica Ortodoxă Română:

 • pentru doctoranzii care aparțin altor culte sau provin din alte Biserici Ortodoxe surori sunt necesare următoarele: 
 • acordul cultului/Chiriarhului eparhiei din care provin; 
 • avizul Școlii doctorale a Facultății în care urmează să studieze; 
 • acordul Chiriarhului de care aparține facultatea/ departamentul de teologie ortodoxă;
 • acordul Patriarhului României” (punctul 1 al hotărârii sinodale nr. 358/2015).

Concursul de admitere la doctorat se desfășoară la sediul FTOUB în două etape:

 1. Examen scris la Teologie Ortodoxă din tematica anunţată pentru toţi candidaţii. TEMATICA PROBEI SCRISE este publicată pe site-ul https://doctorat.ftoub.unibuc.ro/ .
 2. Proiectul de cercetare depus de fiecare candidat va fi notat în conformitate cu următorul barem:
 • 1 punct – oficiu;
 • 1 punct – calitatea specifică a redactării, stilul elevat și logica internă a textului;
 • 1,5 puncte – motivația și continuitatea preocupărilor candidatului cu tema propusă;
 • 1 punct – actualitatea și relevanța temei;
 • 1,5 puncte – stadiul de cercetare al temei în context internațional și național;
 • 2 puncte – teza specifică propusă și articularea ei de-a lungul traseului de cercetare în vederea fundamentării tezei propuse;
 • 2 puncte – contribuții specifice preconizate.

Nota proiectului de cercetare trebuie să fie minim 7 (șapte) pentru a fi declarat admis.

Candidații care obțin minim nota 7 (șapte) la proiectul de cercetare depus vor susține proba orală a proiectului de cercetare depus în fața unei subcomisii formată din conducătorii de doctorat organizați pe departamente. Evaluarea la proba orală se va face prin calificativul admis/respins. Pentru a fi admis este necesară minim nota 7 (șapte).

Media de admitere este media aritmetică dintre media de intrare în concurs şi nota finală de la examen.

 • media de înscriere în concurs (50% din media finală de admitere) se calculează conform hotărârii Sfântului Sinod, după depunerea dosarului de candidatură. Pentru înscrierea la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: 70% din media de admitere este media ciclului de licenţă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + medie licenţă) / 5] şi 30% este media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertaţie) / 3], conform punctului 2 al hotărârii sinodale nr. 337/2010.

Sfântul Sinod prin hotărârea sinodală nr. 4536/2018 „aprobă ca, în mod excepțional, Patriarhul României să poată acorda dispensă celor care doresc să se înscrie la concursul de admitere la doctorat și au media sub 8,51, urmând ca, în acest sens, aceștia să transmită la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale o solicitare în care să dovedească întrunirea în mod cumulativ a următoarelor condiții:

a) media studiilor de licență și master peste 8.00,
b) în cadrul studiilor de licență și master, media peste 9.00 la materia la care dorește să se înscrie la cursurile de doctorat,
c) activitate teologică, în sensul de a fi publicat studii și articole,
d) recomandarea Consiliului Facultății de Teologie unde a absolvit studiile de licență,
e) recomandarea profesorului coordonator,
f) binecuvântarea (acordul scris) Chiriarhului” (punctul 3 al hotărârii sinodale nr. 4536/2018).

 • nota de la examen (50% din media finală de admitere) este fomată din media aritmetică a notei de la examenul de Teologie Ortodoxă și a notei acordată pentru proiectul de cercetare.